WSO2

WSO2 API Manager là một nền tảng hoàn chỉnh để xây dựng, tích hợp và hiển thị các dịch vụ kỹ thuật số của bạn dưới dạng các API được quản lý trên đám mây, tại chỗ và kiến ​​trúc kết hợp để thúc đẩy chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.

Nó cho phép các nhà phát triển API thiết kế, xuất bản và quản lý vòng đời của các API và người quản lý sản phẩm API để tạo các sản phẩm API từ một hoặc nhiều API…….Xem thêm

WSO2 Enterprise Integrator (WSO2 EI) 7.0 là một nền tảng tích hợp hỗn hợp mã nguồn mở cho phép tích hợp lấy API làm trung tâm bằng cách sử dụng các kiểu kiến ​​trúc tích hợp như microservices hoặc ESB tập trung. Nền tảng này cung cấp trình thiết kế luồng kéo và thả bằng đồ họa và phương pháp tiếp cận theo hướng cấu hình để xây dựng các giải pháp tích hợp mã thấp cho các dự án gốc đám mây và vùng chứa…….Xem thêm

WSO2 Identity Server là giải pháp IAM mã nguồn mở, dựa trên đám mây, chuyên về IAM của khách hàng. Nó cung cấp một nền tảng thân thiện với nhà phát triển có khả năng mở rộng cao để liên kết, xác thực và quản lý danh tính trên cả môi trường doanh nghiệp và đám mây.