HLC AppScan

Sử dụng DevSecOps mạnh mẽ xác định và khắc phục các lỗ hổng ứng dụng trong mọi giai đoạn của vòng đời phát triển. AppScan cung cấp các công cụ kiểm tra bảo mật ứng dụng tốt nhất trong lớp để đảm bảo doanh nghiệp của bạn và khách hàng của bạn không dễ bị tấn công.