Có gì mới trong SPSS Statistics 27.0.1.0?

Có gì mới trong SPSS Statistics 27.0.1.0?

Quy trình thống kê cải tiến

Z-Test và khoảng tin cậy cho tỷ lệ và sự khác biệt về tỷ lệ: Đối với phân tích một mẫu, mẫu ghép nối, mẫu độc lập.

Được tìm thấy trong Analyze > Compare Means menu, quy trình Tỷ lệ mới cho phép người dùng kiểm tra sự khác biệt về tỷ lệ dân số và xây dựng khoảng tin cậy về sự khác biệt được quan sát bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho từng loại phân tích.

Tăng cường khả năng phân tích: McDonald’s Omega

Như một giải pháp đang tin cậy, McDonald’s Omega cho phép người dùng một lựa chọn thay thế cho thống kê Cronbach’s Alpha. Để tìm kiếm tính năng nâng cao này chọn Analyze > Scale > Reliability Analysis, và dưới Model dropdown trong Reliability Analysis, chọn Omega.

Nâng cao tương quan biến thiên linh hoạt: Khoảng tin cậy được bổ sung

Sự nâng cao này trong SPSS Statistics 27.0.1.0  được tìm thấy trong Bivariate Correlations bên dưới hộp thoại Confidence Intervals sub. Người dùng sẽ có thể đặt tham số khoảng tin cậy, áp dụng điều chỉnh độ lệch nếu muốn cho tương quan Pearson và  chọn giữa các phương pháp khác nhau cho các hệ số tương quan khác.

Cùng với các bổ sung mới ở trên, IBM SPSS cũng đã bao gồm các khoảng tin cậy cho đầu ra CONTRAST trong ANOVA một chiều, thêm bootstrapping và nhiều imputation cho Proportions, và thực hiện một cải tiến cho nhiều imputation dự đoán trung bình phù hợp để cho phép khả năng chọn số lượng các trường hợp phù hợp tiềm năng.

Cải tiến khả năng sử dụng

Quản lý phiên (Session Management): Khôi phục điểm

Phần mở rộng này cho chức năng tự động khôi phục được giới thiệu trong SPSS Statistics 27.0.0.0 cho phép người dùng lưu một thời điểm trong phân tích của họ và người dùng có thể quay lại nếu cần sau khi phân tích, trong khi vẫn cho phép người dùng tiếp tục phân tích đường dẫn hiện tại . Session Management được tìm thấy trên Hộp thoại Welcome trên tab Restore Points bên cạnh tab Recent Files vàSample Files. Trên tab Restore Points, người dùng sẽ tìm thấy cả Auto-Recovery files của họ cũng như Restore Points.

Cải tiến đầu ra: Kinh nghiệm biên tập

Một số cải tiến đã được giới thiệu trong SPSS Statistics 27.0.1.0 cho Chart Builder, cũng như Table & Chart Editors. Những cải tiến này làm giảm số lần nhấp cần thiết để có được đầu ra có thể tùy chỉnh trong ứng dụng bằng cách sử dụng các bổ sung và trải nghiệm thanh công cụ mới.

Một cải tiến đối với SPSS Statistics Syntax cũng đã được giới thiệu trong SPSS Statistics 27.0.1.0 cho phép người dùng chọn các biến từ tập dữ liệu đang hoạt động bằng cách sử dụng chức năng loại trước. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả trong việc viết tập lệnh và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các biến chính xác để tham chiếu từ tập dữ liệu đang hoạt động.

Cải tiến chất lượng: Cùng với các tính năng mới và cải tiến năng suất, cũng có một số cải tiến chất lượng được thực hiện cho ứng dụng 27.0.1.0. Danh sách các bản sửa lỗi đó có thể được tìm thấy Tại đây.